Vectra 3D

PLIGTTEKST Vectra® 3D Opdateret 20.01 2020 ud fra OTC SPC - Public.
Vectra® 3D spot-on-opløsning til hund > 7 uger og > 1,5 kg. (1ml indeholder 54 mg Dinotefuran, 4,84 mg Pyriproxyfen og 397 ml Permethrin) Indikationer: Til behandling og forebyggelse af voksne lopper i en måned. Forebygger og dræber loppeæg og laver i omgivelserne i 2 måneder. Vectra® 3D dræber og afviserr flåter (Brun hundeflåt og Skovflåt) i 4 uger og Engflåten i 3 uger. Sandfluer, myg og stikfluer: Ved behandling ses vedvarende afvisende og dræbende effekt overfor myg og stikfluer i en måned. Behandlingen forhindrer desuden bid fra sandfluer i en måned. Dosering: Spot-on produkt til anvendelse på huden. Den anbefalede min. dosis er 6,4 mg dinotefuran/kg 0,6 mg pyriproxyfen/kg og 46,6 mg permethrin/kg ~ 0,12 ml Vectra 3D pr. kg. Pipetter: 1,5-4 kg 0,8 ml (Gul), 4-10 kg 1,6 ml (Turkis), 10-15 kg 3,6 ml (Blå), 25-40 kg 4,7 ml (Lilla), > 40 kg 8 ml (Rød). Behandling kan gentages månedligt. Alle husstandens dyr bør behandles. Husstandens katte bør kun behandles med et produkt, der er godkendt til brug på kat!
Drægtighed og diegivning: Produktets sikkerhed under tævehundens drægtighed og laktation er ikke fastlagt.
Bivirkninger: I sjældne tilfælde ses forbigående rødmen, kløe og ubehag på applikationsstedet samt adfærdsændringer. Meget sjældent ses slingerhed, opkast og diarré. Forbigående kosmetiske gener på påføringsstedet er meget sjældent rapporteret og forsvinder oftest efter to døgn. Interaktioner: Ingen kendte.
Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed overfor et eller flere af indholdsstofferne.
Må ikke anvendes til katte. Katte og behandlede hunde, bør holdes adskilt, indtil påføringsstedet er tørt. Dette veterinærlægemiddel er irriterende for øjne og hud. I tilfælde af kontakt øjne, skylles øjeblikkeligt med vand. Vask hænder efter brug. Børn må ikke håndtere behandlede hunde i mindst fire timer efter administration. På behandlingsdagen bør hunde ikke sove sammen med deres ejere. Brugte pipetter bør bortskaffes straks. Undgå kontakt med tekstiler eller møbler, før produktet er tørt. Andre anbefalinger: Behandlede hunde bør ikke have adgang til overfladevand i 48 timer efter behandling. Efter 48 timer kan hunden bades og vaskes ugentligt uden påvirkning af produktets effekt i en måned.Pakningsstørrelser: Vectra® 3D pakninger med 3 stk. spot-on pipetter à 0,8 ml (1,5-4 kg) - 1,6 ml (4-10 kg) - 3,6 ml (10-25 kg) - 4,7 ml (25-40 kg) - 8,0 ml (> 40 kg). For yderligere information læs indlægssedlen inden produktet tages i brug. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Ceva Santé Animale, 10 av. De La Ballastière, 33500 Libourne, Frankrig. Teksten er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé. Det fulde produktresumé (SPC) kan findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside:http://www.ema.europa.eu. Dagsaktuel pris kan findes på:
Medicintildyr.dk. Ceva Animal Health A/S, tlf.: 70 20 02 83.